Motto

„Ziarul nostru a făcut totdeauna, dela întemeere până astăzi, şi va face şi în viitor politică de apropiere, de înţelegere, de aplanare a divergenţelor [...] Întemeetorul ziarului nostru, Marele Şaguna, ne-a îndemnat şi ne-a impus să facem politica aceasta, singură corespunzătoare puterilor noastre”

luni, 6 februarie 2017

Misiunea Bisericii Ortodoxe și provocările sale interne (I)


Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI

Într-un ciclu anterior am analizat câteva dintre provocările externe la care Biserica Ortodoxă ar trebui să răspundă pentru eficientizarea misiunii sale în lume. Aceste provocări sunt dublate însă și de anumite probleme de ordin „intern”, pe care le prezentăm rezumativ în cele ce urmează.
1. Conservatorismul și imobilismul tradiționalismului. Biserica Ortodoxă se prezintă pe sine – și este, în general percepută așa și din exterior – ca o „Biserică a Tradiției”. Dar înseamnă acest lucru tradiționalism, imobilism, conservatorism (G. Crow 2010:13), în ultimă instanță, „literă moartă”? Răspunsul este negativ, iar demonstrarea acestui fapt reclamă răspunsuri la alte întrebări: Ce e Tradiția? Care este relația ei cu Sfânta Scriptură? De unde survine legătura indisolubilă între Biserică, Evanghelie, Tradiție și misiune?
Unitatea e dată de prezența Aceluiași Duh al lui Dumnezeu în Biserică, Trupul lui Hristos, dar și în Scriptură și în Tradiție. Primul pas în realizarea misiunii l-a reprezentat predicarea Evangheliei, care nu este altceva decât lucrarea de vestire a Persoanei și a operei de mântuire a lui Iisus Hristos, Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu întrupat „la plinirea vremii”. Astfel, în Noul Testament prin Evanghelie se înțelege „vestea cea bună” sau revelația lui Dumnezeu în persoana și lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, mesajul sau conținutul acestei descoperiri cuprins în predica și învățătura lui Iisus (vezi Mc. 13, 10, 14, 9 sau Rom. 2, 16), precum și propovăduirea acestui mesaj (Fil. 4, 3). Evanghelia lui Hristos este „putere a lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care crede, iudeului mai întâi și elinului” (Rom. 1, 16; cf. Efes. 1, 13, I Cor. 15, 1-2). Dar Evanghelia posedă o dimensiune universală, întrucât reprezintă „vestea fericită a păcii și iubirii aduse de Dumnezeu pe pământ, destinată tuturor, umanității întregi, de pretutindeni și din toate timpurile” (I. Bria 1994:160).
Încă de la începutul Bisericii, prin Evanghelie s-a înțeles întreaga tradiție orală a predicii lui Iisus Hristos. Consemnată apoi în scris, aceasta a devenit normativă pentru învățătura Bisericii. Astfel, toți „evangheliștii” s-au folosit de forma originală a Evangheliei – adică tradiția orală –, căreia Biserica i-a dat o formă definitivă înainte de sfârșitul secolului I.
La fel cum Mântuitorul Iisus Hristos Însuși se prezenta în Evanghelii ca fiind „învățător” – rabbi (Mt. 19, 16, 23, 8, Lc. 9, 49, In. 1, 49), având ca principală misiune predicarea Evangheliei (Mc. 1, 38), tot așa și cei aleși de El, Apostolii, au de îndeplinit această misiune. „Învățătorul vostru este unul: Hristos” (Mt. 23, 10), iar cei doisprezece aleși de El sunt investiți cu puterea iertării păcatelor (Mt. 18, 18) și cu misiunea de a propovădui (Mc. 3, 14-19), pentru a fi „martorii” Săi „până la marginea pământului” (F. Ap. 1, 8).
Și în ceea ce privește conținutul predicii există identitate între mesajul lui Iisus Hristos și cel al ucenicilor Săi. Pe de o parte, Iisus vorbește în sinagogi, angajează discuții în contradictoriu cu cărturarii Legii, folosește metoda rabinică de exegeză a Scripturii, dar, pe de altă parte, El nu pregetă să predice în mod public, pe străzi, în case particulare, în aer liber, pe câmp, pe vârful colinelor, pe țărmul lacurilor sau lângă Marea Galileii. Principala deosebire față de învățătura omenească a fariseilor provine însă mai ales din aceea că învățătura Sa vine din plinătatea lui Dumnezeu, pe care o vestește ca „trimis de Dumnezeu” (In. 3, 34). Aceeași calitate de trimiși o au și Apostolii și ucenicii acestora, care vestesc „vestea cea bună”, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu (Mt. 4, 23) tuturor oamenilor. De reținut că ei posedă tot un cuvânt „cu putere multă” ca și cuvintele rostite de Cuvântul veșnic, Fiul lui Dumnezeu Întrupat. Acesta le și spusese: „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață” (In. 6, 63). Cuvântul lui Iisus Hristos este plin de adevăr și de iubire divină (Mc. 1, 22), iar aceeași putere o au și cuvintele propovăduitoare ale ucenicilor Săi. Mesajul lor are puterea dumnezeiască de transformare a sufletelor, pentru că în ele oamenii își găsesc răspuns la problemele vieții lor spirituale (Ibid. p. 161).
După modelul predicii Mântuitorului și a Apostolilor, în continuare predicarea Evangheliei trebuie să urmărească naşterea şi transmiterea dreptei credinţe, deoarece regula credinţei devine regula vieţii. Viaţa creştină autentică este posibilă numai printr-un act de auto-identificare a fiecărei generaţii de credincioşi cu practica de totdeauna a Bisericii, prin retrăirea în „comuniunea sfinţilor”, în unitate de gândire şi viaţă cu predecesorii. De aici rezultă transmiterea Tradiţiei ca exigenţă a misiunii.
„Geniul Ortodoxiei constă în concepţia ei dinamică despre Tradiţie”, afirma Pr. Ion Bria. Tot el atrăgea atenția asupra sensului dublu pe care îl are aceasta: 1) întreaga operă a lui Iisus Hristos în timp, adică mesajul Apostolilor trimis Bisericii (I Cor. 11, 23) – „credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna” (Iuda 3); 2) modul de transmitere a Revelaţiei dumnezeieşti în istoria Bisericii, nu ca simplă trecere de la o generaţie la alta, ci ca o „succesiune în care Biserica, în acelaşi timp, continuă şi înnoieşte credinţa de la început (In. 16, 13)”. „În acest sens, Tradiţia nu este o altă sursă a Revelaţiei, alături de Sfânta Scriptură, ci principiul, criteriul şi mediul ei permanent. Biblia şi Tradiţia formează un ţesut, sau două şuviţe ale unei frânghii de rezistenţă, nu două verigi succesive ale unui lanţ” (Ibid. p. 401).
„Predicați Crezul!” – spunea cu tărie părintele Florovsky, după care își leagă propria mărturisire de unitatea indisolubilă dintre cuvântul Evangheliei și cel al Tradiției – care exprimă în fapt aceeași realitate mântuitoare a lui Hristos: „Ce ar trebui să predic eu contemporanilor noștri într-un veac ca acesta? Nu este loc de îndoială: Îl voi predica pe Iisus Hristos Cel Răstignit și Înviat. Voi predica și voi împărtăși tuturor celor care mi-au fost încredințați mesajul mântuirii, așa cum mi-a fost înmânat mie de tradiția neîntreruptă a Bisericii universale. Nu voi ezita. Cu alte cuvinte, voi predica «învățăturile Crezului»” (G. Florovsky 2006:34). Așadar, „simbolurile de credință erau gândite în mod deliberat a fi scripturale”, deși, pe de altă parte, tocmai din acest fapt poate să survină dificultatea receptării de către omul modern. Dar tocmai în acest punct relevanța Tradiției vii devine și mai puternică, ea fiind singura cale prin care Evanghelia poate rămâne vie: „Păzesc și îmbrățișez dogmele credinței întru cunoștință și din toată inima, deoarece am înțeles prin credință adecvarea și relevanța lor perenă la toate epocile și împrejurările, inclusiv la o vreme ca aceasta de față. Și cred că tocmai aceste dogme ale credinței pot impulsiona o generație disperată ca a noastră, spre a ne recâștiga curajul și viziunea creștină” (Ibid. p. 40-41).
Tradiţia arată că Biserica are o „biruinţă asupra timpului” – ceea ce înseamnă că ea nu poate fi acceptată decât în cadrul Bisericii. Tradiţia este „mărturia Duhului”, „memoria lăuntrică, mistică a Bisericii”, datorită faptului că prin ea se stabileşte o legătură vie cu ziua Cincizecimii. În mod paradoxal, Tradiţia nu este însă „numai vocea trecutului, ci şi cea a eternităţii”; fidelitatea faţă de Tradiţie înseamnă „nu numai acord cu trecutul, ci, într-un anumit sens, libertate în raport cu trecutul, ca faţă de un criteriu formal exterior” (C. Toroczkai 2008:263). În Sfânta Tradiție se împletesc așadar trecutul, prezentul și viitorul.
Revelaţia este păstrată numai în Biserică – orice cunoaştere autentică este posibilă doar în „mediul Tradiţiei”, care este Biserica (G. Florovsky 2005:172). Dacă în Biserică credinţa este vie, atunci şi Tradiţia – „conştiinţa unui organism viu” – trebuie să fie neîntreruptă şi inepuizabilă. Acţionând ca un germen, „Tradiţia este mărturisirea Duhului care revelează şi reînnoieşte continuu acest mesaj (al mântuirii, n.n.) pe care l-a depozitat în Biserică” (Ibid. p. 58-59). „Atât Scriptura cât şi Tradiţia au fost date numai înlăuntrul Bisericii”; „experienţa Bisericii nu a fost epuizată nici în Scriptură, nici în Tradiţie; se oglindeşte în ele numai” (Ibid. p. 59). La rândul ei, „Scriptura a fost dată în Tradiţie”, şi în sensul că ea se cere neîncetat explicată, se descoperă în teologie, intercondiţionându-se reciproc cu experienţa vie a Bisericii.
Biserica, Trupul viu al lui Hristos, „are din punct de vedere mistic întâietate şi este mai deplină decât Scriptura… Hristos S-a arătat şi încă ne apare înainte nu numai în Scriptură; El ni Se descoperă în chip neschimbat şi neîntrerupt în Biserică… În vremea creştinilor primari, evangheliile nu erau încă scrise şi nu puteau fi singura sursă de cunoaştere. Biserica acţiona conform Duhului Evangheliei şi, ceea ce este mai mult, Evanghelia s-a născut în Biserică, în Sfânta Euharistie. În Hristosul Euharistiei au învăţat creştinii să-L cunoască pe Hristosul Evangheliilor, şi astfel Chipul Său a devenit viu în inima lor” (Ibid. p. 60-61).